PhDr. Denisa Demovičová, PhD.

KLINICKÝ A DOPRAVNÝ PSYCHOLÓG, PSYCHOTERAPEUT

 

VZDELANIE:

 • ukončené jednoodborové štúdium psychológie na FF TU
 • špecializačná skúška pre výkon práce v zdravotníctve (atestácia)
 • ukončené doktorandské štúdium v odbore psychológia
 • rigorózna skúška z klinickej psychológie
 • znalec v odbore klinická psychológia dospelých
 • 8-ročná klinická prax v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE, VÝCVIKY, KURZY:

 • kurzy projektívnych diagnostických metód (ROR I., II., MDZT)
 • kurz relaxačných techník
 • 4-semestrový seminár „Lege artis“ postupy v komunitnej a skupinovej terapii
 • 4-ročný postgraduálny výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii
 • kognitívne behaviorálna terapia obezity a nadváhy
 • osvedčenie o oprávnení vykonávať psychologickú činnosť
 • certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti – dopravná psychológia
 • výcvikový kurz v metóde biofeedback a neurofeedback

 

ČLENSTVO:

 • Slovenská komora psychológov (SK IZPALT)
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • Slovenský inštitút pre výcvik v KBT